UBND Quận Ngô Quyền – Hải Phòng

Địa chỉ: Ngô Quyền – Hải Phòng