Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội

Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình

Diện tích; 75m2