Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ: Võ Chí Công – Tây Hồ – Hà Nội